'000006 !! دیدن فداکاری به آموزش و خدمات بسیار نمایش داده شده بسیار باورنکردنی و چشمگیر است. پس به شما و بقیه برادران ما افتخار می کنیم که راهی برای آموزش عالی هستند!