اولویت اول در این سیاره آموزش + حرفه است

این اولویت با توجه به سیستم های دولتی که هم اکنون سیاره زمین را کنترل می کنند برقرار است. ایده برای اولویت بسیار بهتر # 1: سلامتی + لذت بردن از زندگی!