10 مکان در جایی که می توانید آموزش راه خود را به راهی برای دستیابی به شغل داروساز حشیش انجام دهید

این مقاله اکنون در اینجا موجود است.

___

Erin L. Albert مدیر ارشد آموزش در ASCP است. نظرات در اینجا خودش است. منابع ذکر شده در این مقاله محدود است ، و نویسنده اظهار می دارد كه احتمالاً منابع بسیار زیادی در آنجا وجود دارد كه به داروسازان كمك می كند تا در مورد حشیش پزشکی بیشتر بدانند. نویسنده متخصص در این عرصه نیست ، فقط کنجکاو است.

# کانابیس #medicalcannabis #pharmacy #pharmacist #cannabispharmacist #cannabispharmacy