100 کلمه در مورد آموزش

ما در زمانی زندگی می کنیم که یک نسل کامل جهانی را قبل از اینترنت نمی شناسد

امنیت سایبری یک منحنی یادگیری مداوم است که روزانه تغییر می کند. تهدیدهای جدید ظهور می کند در حالی که تهدیدهای قدیمی همچنان به طاعون ما ادامه می دهند. با ورود به نیروی کار بعد از سالها آموزش ، ما را با یادآوری بمباران می کنیم تا هوشیار باشیم. من اغلب فکر می کنم بسیاری از آنها آموزش آگاهی درباره امنیت سایبری را خیلی دیر شروع کرده اند. با توجه به این که تقریباً هر کودکی امروز دنیای بدون اینترنت ، تلفن های هوشمند و میلیون ها برنامه را نمی شناسد ، آیا می دانیم که ناخواسته ناآگاهانه یا به سادگی حساسیت زایی پیدا می کنیم؟ تجربه و هوشمند سازی سایبر بهترین راه را از سنین پایین شروع می کند تا یک مزیت مهم اشتغال ، محافظت از داده های ارزشمند ما و امنیت داشته باشد.